Om Exerton

Namnet Exerton härstammar från latinets exertion, vilket betyder ansträngning. Vi på Exerton är övertygade om att ansträngning är vad som krävs för att säkerställa ett långsiktigt framgångsrikt företag.

 

Affärsidé, strategi och kärnvärden

 

Exerton ska förvärva och aktivt förvalta kommersiella fastigheter i svenska tillväxtstäder. Exertons strategi är att med lång tidshorisont och moderat belåning förvärva och utveckla fastigheter. Exertons kärnvärden är:

 

 

karnvarden

 

Bolagsstyrning

 

I Exerton lägger vi stor vikt vid bolagsstyrning, rapportering samt operativ och finansiell uppföljning och kontroll. Moderbolaget Exerton AB:s (publ.) aktier är inte upptagna på en reglerad marknad och bolaget är därigenom inte ett av de bolag som enligt god sed behöver följa Svensk kod för bolagstyrning. Exerton har emellertid en hög ambitionsnivå avseende bolagsstyrning varför Svensk kod för bolagsstyrning successivt implementeras och följs som en naturlig del i styrningen av Exerton.

 

Exerton arbetar utifrån fastställda riktlinjer såsom Finans- och likviditetspolicy, Internkontrollpolicy och Hållbarhetspolicy.

 

Exerton redovisar enligt IFRS samt upprättar kvartalsvisa delårsrapporter för styrelse och aktieägare. Ingemar Rindstig, Ernst & Young, är ansvarig revisor.

 

Ansvarsfullt företagande

 

Exerton verkar för ett långsiktigt hållbart företagande och för en positiv utveckling för hyresgäster, miljö, samhälle, samarbetspartners och aktieägare. För oss är det viktigt att som en del av det dagliga arbetet söka bidra till en positiv samhällsutveckling och en bättre miljö.

2019

Exerton frånträder 8.200 kvm BTA bostäder på Ekerö till JM.

Exerton genomför under december en omfattande medborgardialog avseende Detaljplan Tappsund och utvecklingen av Ekerö Centrum.

2018

Bostadsprojektet Karlaplan 2 färdigställs och tillträds under Q1. Samtliga lägenheter såldes under 2016-2017.

Detaljplanen Ekerö Strand vinner laga kraft och viktigaste villkoret i avyttringen till JM från 2017 är därmed uppfyllt.

Arkitektkontoren Arkitema, Okidoki och Brunnberg&Forshed lämnar in sina slutpresentationer till Exerton och Ekerö Kommun avseende omvandling av Exertons fastighet Ekerö Tappsund 1:71 (Oriflames tidigare svenska produktionsanläggning) till en ny stadsdel (Parfymfabriken) med flerfamiljshus, förskola och särskilt boende m.m. Förslagen innefattar en exploatering om mellan ca 75.000-85.000 kvm BTA.

2017

Exerton avyttrar en mindre del (8.200 kvm bostäder) av sin fastighet Ekerö Tappsund 1:71 till JM. Affären är villkorad av att detaljplanen Ekerö Strand vinner laga kraft.

2016

Exerton avyttrar samhällsfastighet vid Sollentuna Centrum till Hemsö.

Exerton förvärvar från TeliaSonera en utvecklingsfastighet på Karlaplan 2, Stockholm, för konvertering till bostäder.

Exerton och Ekerö Kommun ingår intentionsavtal om att ändra fastigheten Ekerö Tappsund 1:71 från industrifastighet till flerfamiljshus i stadskvarter. Fastigheten har en tomtyta om drygt 40 000 kvm.

Som en del i överenskommelsen förvärvar Exerton även ett bostadskvarter om 8 200 kvm bostadsbyggrätter i direkt anslutning till dess fastighet där detaljplanen förväntas antas under 2017.

2015

Exerton förvärvar en utvecklingsfastighet mellan Ekerö Centrum och Ekerö Strand.

Exerton avyttrar två fastigheter i Häggvik, Sollentuna, till Rikshem.

2014

Mounir Taijou grundar Exerton.

Exerton förvärvar två fastigheter i Häggvik, Sollentuna.

Exerton förvärvar en fastighet vid Sollentuna Centrum.