Namnet Exerton härstammar från latinets exertion, vilket betyder ansträngning. Vi på Exerton är övertygade om att ansträngning är vad som krävs för att säkerställa ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Affärsidé, strategi och kärnvärden

Exerton ska förvärva och aktivt förvalta kommersiella fastigheter i svenska tillväxtstäder. Exertons strategi är att med lång tidshorisont och moderat belåning förvärva och utveckla fastigheter. Exertons kärnvärden är:

karnvarden

Bolagsstyrning

I Exerton lägger vi stor vikt vid bolagsstyrning, rapportering samt operativ och finansiell uppföljning och kontroll. Moderbolaget Exerton AB:s (publ.) aktier är inte upptagna på en reglerad marknad och bolaget är därigenom inte ett av de bolag som enligt god sed behöver följa Svensk kod för bolagstyrning. Exerton har emellertid en hög ambitionsnivå avseende bolagsstyrning varför Svensk kod för bolagsstyrning successivt implementeras och följs som en naturlig del i styrningen av Exerton.

Exerton arbetar utifrån fastställda riktlinjer såsom Finans- och likviditetspolicy, Internkontrollpolicy och Hållbarhetspolicy.

Exerton redovisar enligt IFRS samt upprättar kvartalsvisa delårsrapporter för styrelse och aktieägare. Ingemar Rindstig, Ernst & Young, är ansvarig revisor.

Ansvarsfullt företagande

Exerton verkar för ett långsiktigt hållbart företagande och för en positiv utveckling för hyresgäster, miljö, samhälle, samarbetspartners och aktieägare. För oss är det viktigt att som en del av det dagliga arbetet söka bidra till en positiv samhällsutveckling och en bättre miljö.